Séta az elhagyott zsidó temetőben – Salgótarjáni út


001 DPP_0055 kőkoporsó virág motívumokkal_resize

“Az elhagyott temetőnél, az ősök gazdátlanná vált sírjainál fájdalmasabb látványt nehéz elképzelni. A valamikor büszke kövek most mélyen a talajba süppednek, gnómként görnyednek a földre, mintha már maguk is megelégelték volna dacos szembeszegülésüket az évszázadokkal; egymásnak dűlő, egymást támogató, a holtak szolidaritásával állva maradók ezek a kövek; néhol a burjánzó bozótból csak oromzatuk bukkan elő… De mindenekfelett a foghíjak, a hiányzó kövek puszta helye kiált segítségért. A temető az “élők háza” addig él, míg az utódokban, a leszármazottakban s az e földön élő emberekben él a kegyelet.” (Erdélyi Lajos: Régi zsidó temetők művészete)

Egykoron – a mára rettenetes állapotba került temetőben – Lajta Béla munkássága volt a legmeghatározóbb. Lajta, aki az 1900-as évek elejétől folyamatos kapcsolatban állt a Pesti Chevra Kadisával, „temetői tanácsosként” az egylet külső szakértője lett. 1908-ban kapta meg a Salgótarjáni úti temető kapu- és szertartási épületének a tervezési megbízásait is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A temető kapuja, mintha egy várba lépnénk be.

Az ókori elemeket idéző monumentális szertartási épület falai – a lassú enyészetnek átadva – ma még állnak, belsejében máig megvan a hatalmas vörös márvány előkészítő asztal. A temető számára a kegyelemdöfést a ravatalozó kupolájának beomlása jelentette (1970-es évek). Ezzel az építmény csillogó, Zsolnay mázas csempékkel burkolt kupolája veszett oda.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A szertartási épület kívülről..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…bejárata fölött felirat (a baloldali tábla már leesett, a földön fekszik)..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A szertartási épület belülről, közepén már csak a vörös márvány előkészítő asztal maradt meg

E sírkert egy különleges korszak, a dualizmus korának lenyomata. Itt az e kort meghatározó ipari- és pénzarisztokrácia tagjai, a politikai és művészi elit képviselői nyugszanak. A művészi igénnyel született temetőkultúra és ennek emlékei ma már építészettörténetünk része. Az 1874-ben felszentelt, az 1950-es évek óta bezárt Salgótarjáni úti izraelita temetőt szervezett séta keretében jártam be (annyit, amennyit az életveszélyes állapotok megengednek..). Szomorú lepusztultságában is megkapó, történelmi hangulatú temetői sétám virtuális bemutatásának kezdetéhez egy olvashatatlan feliratú síremlék gyönyörű színes mozaikját választottam.

005a DPP_0007 herzka gusztáv_resize

A megdöbbentő hangulatú sírkertben egymást váltó korszakok: a historizmus és a szecesszió, majd a modernizmus ízlés- és formavilágát felmutató alkotások és már teljesen beomlott síremlékek mentén vezet utunk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beszakadt és kidőlt síremlék

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beszakadt síremlék nyitott sírgödre

006c  DPP_0010 üres sírgödör1_resize

A síremlék tetején nőtt fa, mely felszakította azt.

Magánmegbízásokból Lajta Béla nevéhez e temetőben tizenegy síremlék kötődik. Közülük a síremlékek és környékének veszélyes állapota miatt hatot nézhettünk meg. Lajta megkísérelte egyesíteni a zsidó és a magyar folklorisztika elemeit, és mintegy díszítőelemként, saját héber betűtípust fejlesztett ki. Lajta itteni munkái közül a legfenségesebbek a fekete vagy szürke gránitból készült, a szecesszió geometrikus vonulatához sorolható síremlékek, melyek lényegében kapuépítmények, az élők és a holtak világát rekesztik el.

Az itt látott munkái közül kiemelném a Sváb család antik szentélyt formázó mauzóleumát, amelyet két allegorikus, leszegett fejű, feketegránit madáralak őriz.

007 IMG_7360 sváb fivérek lajta_resize

008 IMG_7369 sváb fivérek lajta signo_resize

Hasonlóan szép a Guttmann család két oroszlánfej által őrzött sírjboltja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lajta plasztikai megformáltságával, monumentalitásával kiemelkedő és különleges alkotása a fekete gránitból készült, oszlopfőin végsőkig absztrahált, folklórból vett motívumokkal ékes, népi fafaragás-motívumokkal díszített feketegránit síremléke, mely Bródy József, a pesti Chevra Kadisa elnökének és családjának készült.

010 DPP_0001_resize

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gavosdiai Sváb család klasszicizáló fehérmárvány mauzóleumát szépen kifaragott népi motívumok, a virágkorsóból kilógó ágak közé rejtett madárkák, s az egész, a megszokott elemektől eltérő motívumkincs jellemez.

013 IMG_7349 Sváb Sándor gavosdiai_resize

Wechselmann Ignác műépítész és neje számára készült ez a hatalmas fekete márvány sírbolt. A házaspár volt az alapítója a Vakok Intézetének (azt is Lajta Béla tervezte).

014 IMG_7350 wechselmann_resize

015 IMG_7361 wechselmann_resize

Szintén Lajta jegyezte a Lederer család fekete márvány síremlékét, amely a temető erősen romos, a Salgótarjáni úti kerítés menti részén félig megdőlve áll. A terület megközelíthetetlen,  így távolból láthattam csak a tetejét és a rajta lévő feliratot.

016 DPP_0029 Lajta, Lederer_resize

Az archaikus rabbisoron látható Lajta legutolsó munkája (1918), melyet a Talmud-kritika megteremtőjének, Dr. Bacher Vilmosnak készített. Az ő síremlékének szépsége díszes növényi ornamentikájával kitűnik a rabbik oszlopsorából.

017 DPP_0021 Bacher_resize

018 DPP_0060_resize

A temetőben egy rendbe hozott falsírboltot láttam, a csepeli gyáregyüttest létrehozó báró Weiss Manfrédét és családjáét (tervezte: Kármán Géza és Ullmann Gyula).

019 IMG_7378 weiss_resize

020 IMG_7376 weiss_resize

021 IMG_7377 weiss_resize

E temető a dualizmus kori politikai és pénz elit képviselőinek nyugvóhelye. Így többek között itt nyugszik Wahrmann Mór, az első izraelita vallású magyar ország gyűlési képviselője (a mára rendkívül rossz állapotban lévő mauzóleumát Quittner Zsigmond tervezte).

Wahrmann alapítója a Kereskedelmi Akadémiának, 1869-től tagja, 1888-tól elnökhelyettese az akadémia vezérlő testületének. Tagja, 1865-től igazgatója, 1877-től elnöke volt a pesti Lloyd Társulatnak, illetve 1891-től elnöke a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának. 1868-ban Wahrmann Mórt az Országos Izraelita Kongresszus alelnökké választotta, s ő vezette a Kongresszus küldöttségét az uralkodóhoz. 1883-tól, már a tiszaeszlári per fölmerülése után, a pesti kongresszusi (neológ) hitközség elnöke lett, s e minőségében a pesti zsidókórház egyik adományozója.

Pártoló tagja volt az Írók és Művészek Társaságának, alapító tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, 1878-tól az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatnak és az Iparművészeti Társulatnak, szerepet vállalt a főváros Képzőművészeti Bizottságában. 1879-ben létre hozott egy sorsoláson alapuló, műalkotásokat vásárló egyesületet. Elnöke volt a Lipótvárosi Jótékonykodási egyletnek, támogatója a Vöröskeresztnek.

A Wahrmann-palota a Sugár úton (ma: Andrássy út 23.), az Operaházzal szemben ma is meglévő épület (utcai üzlethelységeiben ma a Gucci butik található). Az 1882–1885 között felépült palotát Freund József tervezte. Wahrmann Mór végrendeletében 50 000 forintnyi összeget hagyományozott jótékony és közcélokra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

023 DPP_0039 Wahrmann Mór mauzóleum_resize

024 DPP_0038 Wahrmann Mór_resize

Horn Ede, az első izraelita vallású kormánytag, publicista, Kossuth bizalmasa, a 48-as emigráció egyik vezetője.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A bankár Schosberger Zsigmond és családjának egykoron kiemelkedően szép mauzóleumát Wagner Sándor tervezte. Az itt lévő épületeket az összeomlástól csupán az őket fel-, és átkaroló fák ágai tartják és fogják. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bródy Zsigmond laptulajdonos és családjának sírboltja is a rendkívül rossz állapotban lévők közé tartozik.

028 DPP_0017  Bródy Zsigmond_resize

029 DPP_0015 Bródy Zsigmond_resize

030 DPP_0016 Bródy Zsigmond_resize

Friedmann Bertalan, a Tiszaeszlári per egyik jeles ügyvédjének síremléke

031 IMG_7368 tiszaeszlár_resize

A főváros életében jelentős szerepet játszó Dr. Rózsay József gránit síremléke. Ő volt az Elisabethineum (a mai Erzsébet kórház) alapítója, egyben 38 éven át főorvosa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A séta során észre vettem Freund Vilmos építész síremlékét is, aki a dualizmus korabeli Sugár út (ma Andrássy út) számos bérpalotájának volt a tervezője.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az újpesti bőrgyáros és családja, Wolfner József

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kiss József költő

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A temető központi bejárati részén áll a Vázsonyi család síremléke (Maróti Géza alkotása). Itt nyugszik Dr. Vázsonyi Vilmos (1868-1926) ügyvéd, valóságos titkos belső tanácsos, Magyarország igazságügy minisztere, valamint Dr. Vázsonyi János (1900-1945) ügyvéd, a Nemzeti Demokratapárt elnöke, országgyűlési képviselő.

038 IMG_7366 vázsonyi, sas_resize

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A Salgótarjáni úttal párhuzamos kerítés melletti falsírboltok sorában áll egy – a többieknél erőteljesebb díszítésű – omladozó mauzóleum, melynek a Jeruzsálemi templom oszlopaira hasonlító két oszlopa között domborműves családi címer látható. A mauzóleum aljánál egy valahonnan leesett, odatámasztott tábla, melyen Zempléni Moscovitz Geyza (1850-1913) neve olvasható. Ő Lesznai Anna édesapja volt.

041 DPP_0031 Zempléni Moscovitz Geyza_resize

042 DPP_0033 Zempléni Moscovitz Geyza_resize

043 DPP_0034 Zempléni Moscovitz Geyza_resize

A mauzóleumok mellett szerényen eltörpül az archaikus rabbisor, ahova olyan egyéniségek hamvai kerültek, mint például a szefárd genealógia jelentős kutatója, Dr. Kayserling Mayer. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A rabbisort elhagyva találtam rá Joseph Zwack fekete márvány síremlékére.

045 DPP_0025 zwack_resize

A legmonumentálisabb és legismertebb családi sírbolt a báró Hatvany-Deutsch családé. A hatvani cukor-, és malomipar alapjait lerakó család talán legismertebb tagja, Hatvany-Deutsch Sándor volt, aki hatalmas vagyonát képek vásárlására, a művészeti élet pártolására költötte. A négy generációt felölelő család műpártoló tevékenységére utal a hatalmas, görög panteont formázó síremlék. A negyedik generáció már maga is művész lett: báró Hatvany Lajos = “Nyugat” (ő 1961-ben hunyt el, és Farkasréten temették el), báró Hatvany Ferenc, aki önmaga is festőművész volt, de emellett budai palotájában hatalmas magángyűjteménnyel rendelkezett, melynek ékkövét a francia impresszionisták jelentették. Gyűjteményének java részét a Vörös Hadsereg hadizsákmányként Moszkvába vitte. Ő 1958-ban hunyt el ugyancsak Budapesten. Báró Hatvany Lili iró lett, és New Yorkban hunyt el 1968-ban.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

048 DPP_0035 Hatvany-Deutsch_resize

Az Alpár Ignác, Vidor Emil, Fellner Sándor, Gerster Kálmán, Körössy Albert tervezte sírépítmények az összedőlés, a teljes szétesés határán állnak, így ezeket nem is láttam.

049 DPP_0012 kupolás_resize

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A temető a II. világháború idejére majdnem teljesen megtelt. Ebben az időszakban temették ide a pesti gettó halottainak egy részét, és a Duna-parti gyilkosságok áldozatait. A gettóban elhunytak emlékére pedig 2002 júliusában kegyeleti emlékpark létesült a temető egy távolabbi sarkában.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Neveiket hasonlóan a Dohány utcai zsinagóga udvarához, kis emléktáblák őrzik több sorban.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A sétából visszavezető úton – a sírokat látogató, gondozó leszármazottak hiányában – főszereplővé válik a természet és a kegyetlen idő. Utóbbi – a temető műemléki státusza ellenére – a szükséges állagmegóvás nélkül kérlelhetetlenül tovább pusztítja nemcsak temetőkultúránkat, hanem az itt fellelhető építészettörténeti emlékeinket.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

057 IMG_7337_resize

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotók és szöveg: László Judit

~ Szerző: hessenwinkel - 2015-03-12.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: